Kuidas on lahendatud Elva raudteeliikluse mürakaebust?

Aastal 2011 tegid Elva linnaelanikud ühispöördumise Terviseametile ja linnavalitsusele kaubarongide tekitatud müra ja vibratsiooni häirivuse kohta. Elanikud taotlesid müra- ja vibratsioonitaseme mõõtmisi ning normtasemete tagamist nende maa-aladel. Samal aastal ja aasta hiljem tehtud mõõtmised kinnitasid müra normtasemete ületamist, kuid kaubarongide piirkiirusi ei vähendatud ja mürahäiring jätkub siiani. 

2021 aasta jaanuarist oleme uuesti aktiivsemalt Elva Vallavalitsusega kirju vahetanud. Kaubarongidel on lubatud liigelda Elvas kuni 80 km/h, mistõttu häirib rongide müra ja vibratsioon elanikke. Allolevad postitused annavad ülevaate kümne aasta jooksul toimunud kirjavahetusest ja sündmustest.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/kuidas-on-lahendatud-elva-raudteeliikluse-murakaebust/

Vastus Elva Vallavalitsusele ja ettepanek kaubarongide kiiruse vähendamiseks

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/vastus-elva-vallavalitsusele-ja-ettepanek-kaubarongide-kiiruse-vahendamiseks/

Elva Vallavalitsuse vastus

Soovite teada, mida vallavalitsus on teinud raudteeliikluse kahjulike mõjude vähendamiseks koostöös Eesti Raudtee AS-ga (EVR).  Küsite, millised on lahendused ja tegevuskava raudteeliikluse kahjulike mõjude vähendamiseks.

Vallavalitsus pöördus 8.12.2021 seoses müra vähendamise tegevuskava koostamise kavandamisega EVR-i poole (kiri lisatud manusesse). Müra allika valdajalt küsiti milliseid konkreetseid meetmeid on EVR seni rakendanud Elva linna läbivast raudteeveeremist põhjustatud müra leevendamiseks. Küsiti, milliseid meetmeid ja mis tähtaegadel on EVR-il plaanis rakendada. Samu küsimusi esitati raudteeveeremist põhjustatud vibratsioonihäiringute kohta. Küsiti ööpäeva jooksul linna läbivate kaubarongide arvu ning uuriti kuidas kontrollitakse rongidele kehtestatud piirkiiruse nõuete kinnipidamist.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-vastus/

Järelepärimine Elva Vallavalitsusele

Raudteeliikluse mõjude teemalisest arutelust on möödunud kaks kuud. Palun kirjeldage viimase kahe kuu jooksul ellu viidud tegevused, mida Elva Vallavalitsus on raudteeliikluse kahjulike mõjude vähendamiseks teinud koostöös Eesti Raudtee AS-iga, üldplaneeringu koostamisega või muul viisil. Millised on lahendused ja tegevuskava raudteeliikluse kahjulike mõjude vähendamiseks?

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/jareleparimine-elva-vallavalitsusele-2/

Eesti Raudtee vastus järelepärimisele

Ettevõtte hinnangul ei anna erilist efekti Elva jaama lõigul kiirusepiirangu 40 km/h kehtestamine. “Peamiseks müra tekitajaks on tänasel hetkel ikkagi veeremi defektsed rattad (vagunite ratastel on kulumid ehk vaguni rattad ei ole 100% ümmargused vaid esinevad väikesed astmed), mis sõitmisel tekitavadki rööpaga kokkupuutel löögi efekti.” … “Loomulikult annaks kõige paremat efekti müratõkkeseina ehitus terve jaama ulatuses või nendes kohtades, kus on kõige suuremad probleemid. See omakorda on aga seotud visuaalse poole ja nähtavuse küsimustega ning meie praktika ütleb pigem seda, et kohalikud elanikud ei ole kõrge müratõkkeseina rajamisega nõus. Madal mürasein ei lahenda aga probleemi kompleksselt. “

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/eesti-raudtee-vastus-jareleparimisele/

Elva Vallavalitsuse kiri Eesti Raudtee AS-ile seoses tegevuskava koostamise kavandamisega

Raudteeveeremist põhjustatud mürahäiringud Elva linnas

Elva Vallavalitsus pöördus 07.09.2021 kirjaga nr 5-5/20 AS Eesti Raudtee poole, milles andis teada raudteeveeremist põhjustatud ülenormatiivse müra ja vibratsioonihäiringute kohta Elva linnas. Kirja lisas olid andmed Terviseameti müramõõtmise tulemuste kohta. Vallavalitsus soovis teada, kas AS Eesti Raudtee on koostanud müraallika valdajana mürakaardi ning selle alusel välja töötanud müra vähendamise abinõud ja nende rakendamise tähtajad.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-kiri-eesti-raudtee-as-ile-seoses-tegevuskava-koostamise-kavandamisega/

Elva Vallavalitsus kutsub raudteeliikluse mõjude arutelule

Kutsume Teid osalema Elva vallavalitsuse poolt korraldataval  raudteeliikluse mõjude teemalisel arutelul, mis toimub  15. novembril kell 18.00 virtuaalselt zoomi keskkonna vahendusel. Kohtumise eesmärgiks on  kaardistada ja leida lahendused  kohalike elanike muredele  ja probleemidele seoses raudteeliikluse mõjudega  Elva linnas.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsus-kutsub-raudteeliikluse-mojude-arutelule/

Eesti Raudtee AS vastus päringule seoses Elva linnas leviva rongide põhjustatud müraga

Eesti Raudtee AS teatab, et müra vähendamisele aitab kaasa raudtee ehituses kokkukeevitatud rööbaste kasutamine, määrime nii rööpaid kui pöörmeid regulaarselt, kasutame raudtee ehitamisel
keskkonnasõbralikumaid materjale. Mürakaarti müra allika kohta ei ole nad Elva piirkonnas koostanud.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/eesti-raudtee-as-vastus-paringule-seoses-elva-linnas-leviva-rongide-pohjustatud-muraga/

Elva Vallavalitsuse pöördumine AS Eesti Raudteele

Elva vallavalitsus soovib teada, kas AS Eesti Raudtee kasutab mingisuguseid meetmeid, mille tulemusel
ei ületa müratase päevasel ajal kehtestatud piirnorme? Samuti soovitakse teada, kas AS Eesti Raudteel
on koostatud välisõhu mürakaart oma müraallika kohta ning on välja töötatud müra vähendamise
abinõud ja nende rakendamise tähtajad.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-poordumine-as-eesti-raudteele/

Raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõtmised

Terviseameti Terviseohutuslabor esitab Elva Vallavalitsusele raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõtmiste mõõteprotokolli Elvas Pargi ning Vaikse tänava raudteepoolses osas ning Peedul Raudtee tänaval ja Lokuta teel.

Elva Peedu raudteemüra 2021 mõõteprotokoll nr TL2021/M132-M139

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/raudteeliiklusest-tingitud-murataseme-mootmised/

Lae veel