Autori postitused

Elva Vallavalitsuse vastus – Raudteeliiklusest põhjustatud müra hindamine

Elva Vallavalitus teatab, et Terviseamet ei ole mõõdistuse tulemusi esitanud ning tuginedes mõõdistuse tulemustele ja andmetele otsustatakse Elva linna kohta välisõhu mürakaardi koostamine.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-vastus-raudteeliiklusest-pohjustatud-mura-hindamine/

Järelepärimine Elva Vallavalitsusele

Soovime teada millal Elva Vallavalitsus pöördub Terviseameti poole mürakaebuse alusel kohapealse olukorra kontrollimiseks ja müra mõõtmiseks ning Eesti Raudtee AS poole kiirusepiirangu kehtestamise osas ja müratõkkeseinte ehitamise arutamiseks. Järelepärimine raudteeliiklusest põhjustatud mürakaebuse vastuskirjale

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/jareleparimine-elva-vallavalitsusele/

Elva Vallavalitsuse vastuskiri

Elva Vallavalitsus lubab oodata ära Terviseameti poolt tellitavad raudteest põhjustatud müra mõõdistused ning seejärel teha otsus müra kaardistamise osas. Ühtlasi lubatakse pöörduda Eesti Raudtee AS poole kiirusepiirangu kehtestamise osas ja arutada müratõkkeseinte ehitamise teemat ning katsutakse leida lahendusi.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-vastuskiri/

Esitame kaebuse raudteeliiklusest põhjustatud mürast Elva Vallavalitsusele

Kaebuses põhjendame vajadusi kaubarongide liiklusmüra kaardistamiseks ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamiseks eesmärgiga tagada müra normtasemed Elva valla elamute ja teistel maa-aladel. Ootame Elva Vallavalitsuselt senisest tulemuslikumat ülesannete täitmist, lähtudes valla elanike õigustatud huvist säästa elu- ja looduskeskkonda ning kaitsta inimeste tervist.Loe pöördumiste täisteksti.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/esitame-kaebuse-raudteeliiklusest-pohjustatud-murast-elva-vallavalitsusele/

Elva Vallavalitus ei näe hetkel vajadust mürakaardi koostamiseks

Täname teid pöördumast! Elva Vallavalitsus ei ole koostanud mürakaarti.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitus-ei-nae-hetkel-vajadust-murakaardi-koostamiseks/

Palume Elva Vallavalitsusel teha kättesaadavaks välisõhu mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava

Palun tehke valla veebilehel kättesaadavaks või juhendage leidma välisõhu mürakaardid ja müra vähendamise tegevuskava, mida praeguseks hetkeks näeb ette atmosfääriõhu kaitse seaduse § 250 lõige 1. Meid huvitab Elva linna läbivate raudteeveeremite tekitatud müra kaardistamine ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/palume-elva-vallavalitsusel-teha-kattesaadavaks-valisohu-murakaart-ja-mura-vahendamise-tegevuskava/

Elva linnavolikogu kehtestab üldplaneeringu

Üldplaneeringus ei ole lahendatud müra normtasemete kategooriate määramine maa-aladele ega kaubarongide liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine, mis vähendaks keskkonnamõju strateegilises hindamises (KSH) väljatoodud kaubarongide müra normtasemete ületamist. Väljavõte KSHst “… tulevikus on vaja läbi viia raudtee müra mõõtmised ja/või müra modelleerimine, et välja selgitada ülenormatiivse müra esinemine ning tulemustest lähtuvalt võtta vajadusel kasutusele müra leevendavad meetmed”.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-linnavolikogu-kehtestab-uldplaneeringu/

Jõustub seadus, mille kohaselt peab koostama välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 250 tulenevalt koostavad kohaliku omavalitsuse üksused seaduse § 63 lõikes 1 nimetatud välisõhu mürakaardi hiljemalt 2019. aasta 30. juuniks ja § 63 lõikes 5 nimetatud müra vähendamise tegevuskava 2020. aasta 30. juuniks.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/joustub-seadus-mille-kohaselt-peab-koostama-valisohu-murakaardi-ja-mura-vahendamise-tegevuskava/

Terviseamet leiab, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju

Terviseameti Lõuna talitus on seisukohal, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt otseselt olulist negatiivset keskkonnamõju, mistõttu ei esita Terviseamet üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu osas täiendavaid märkusi, vastuväiteid ega ettepanekuid.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseamet-leiab-et-uldplaneeringu-elluviimisega-ei-kaasne-olulist-negatiivset-keskkonnamoju/

Elva linna üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu esitamine Terviseametile

Elva Linnavalitsus esitab Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu Terviseametile kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks. Üldplaneeringu koostamisega tuleb täita muuhulgas liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramise ülesanne, millega on võimalik kaubarongidele kiiruspiirangud kehtestada. Seda eelnõus ei ole.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-linna-uldplaneeringu-ja-ksh-aruande-eelnou-esitamine-terviseametile/

Lae veel