Elva Vallavalitsuse vastuskiri järelepärimisele

Vallavalitsus teatab, et Terviseametile saadetud kirjas palusime teostada mõõtmised samades kohtades nagu 2012 aastal teostatud mõõtmised tehti. Juhul, kui müratase ületab endiselt kehtivaid piirnorme, edastame info Eesti Raudtee ASle selgituste andmiseks.

 

Vastuskirjas kirjeldatakse üldplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ning tuuakse välja, et KSHs ei koostata välisõhu mürakaarti ega müra vähendamise tegevuskava.

29.03.2021 kiri nr 133/443, millele on seatud piirang asutusesiseseks kasutuseks.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/elva-vallavalitsuse-vastuskiri-jareleparimisele/