Elva Vallavalitus ei näe hetkel vajadust mürakaardi koostamiseks

Täname teid pöördumast!

Elva Vallavalitsus ei ole koostanud mürakaarti.

Atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) kohaselt võib olla nõutav kaht liiki välisõhu mürakaartide koostamine: strateegiline mürakaart ja kohaliku omavalitsuse (KOV) mürakaart.

Atmosfääriõhu kaitse seadus § 63 lg 2 alusel on välisõhu mürakaardi koostamise aluseks müra normtaseme ületamine või elanike kaebuste korral tehtud mõõtmised, mis kinnitavad olulist mürahäiringut.

Oluliseks mürahäiringuks loetakse piirnormist kõrgemat mürataset.

Terviseameti sõnul ei lasu Kohalikul omavalitsusel (KOV) üldist kohustust koostada mürakaarti, sõltumata tegelikust müraolukorrast.

Mürakaart on KOV-i jaoks tööriistaks eelkõige planeeringute koostamisel ja projekteerimistingimuste seadmisel. Samuti on mürakaart abiks üldplaneeringus maakasutuse juhtotstarbe määramiseks.

Elanike arvu alusel on strateegilise mürakaardi koostamise kohustus Eesti omavalitsusüksustest vaid Tallinnal ja Tartul. Ülejäänud KOV üksused peavad koostama KOV mürakaardi, kui selleks esineb vajadus. Hetkel ei näe Elva Vallavalitsus vajadust mürakaardi koostamiseks.

Juhul, kui teil esineb probleeme raudteeveermetest tuleva müra osas võite meie poole pöördumise teha, et me saaksime Terviseametit teavitada ja uusi mõõtmisi paluda.

Meile teadaolevatel andmetel on Terviseamet viimati Peedul mõõtmisi teostanud 2011 aastal.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/elva-vallavalitus-ei-nae-vajadust-murakaardi-koostamiseks/