Järelepärimine Elva Vallavalitsusele

Soovime teada, millal Terviseamet müra mõõdistusi läbi viib. Teeme uuesti ettepaneku korraldada üldplaneeringu koostamise raames või sellest eraldi välisõhu mürakaardi koostamine ning võtta normtasemete tagamiseks planeeringu koostamisel aluseks mürakaardi andmed.

Järelepärimine raudteeliiklusest põhjustatud mürakaebuse vastuskirjale

Lugupeetud Elva vallavanem Heiki Hansen

Täname täiendavate selgituste ja Terviseametisse pöördumise eest raudteeliikluse müra uute mõõdistuste teostamiseks. Mõõdistuste tellimisest on möödunud üle kuu aja. Palun teavitage meid Terviseameti vastusest ja edasistest tegevustest. Ühtlasi täname üldplaneeringu koostamisse kaasamise eest.

Kirjas selgitate, et keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel püsitakse üldplaneeringu täpsusastmes ja keskendutakse teemadele, mida saab üldplaneeringuga reguleerida ning mis on planeeringulahenduse puhul olulised. Toote välja müra normtasemete kategooriate määramise ülesande, mida raudteeliikluse müraga seonduvalt üldplaneeringuga lahendatakse, kuid jätate väljatoomata järgnevad raudteeliikluse müraga seotud ülesanded:

  • Tuleb lahendada raudteest tekkivate kitsenduste määramine (PlanS § 75 lg 1 p 1). Normtasemeid ületav müra levib ka väljaspool raudteekaitsevööndit, mida kinnitavad tehtud müramõõdistused. Kuidas ilma müra kaardistamiseta raudteeäärsetele maa-aladele kitsendusi seate? Mida võtate aluseks? Neljal maa-alal tehtud ja kavandatavaid mõõdistustulemusi ei saa laiendada kogu raudteetrassi lähedastele maa-aladele.

  • Tuleb lahendada planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine (PlanS § 75 lg 1 p 18). Millele tuginete planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste määramisel, kui ei kaardista raudteeliikluse müra mõju raudteelähedastele maa-aladele?

  • Tuleb lahendada ehitiste kaitseks müra vähendamiseks või leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele piirangute seadmine (PlanS § 75 lg 1 p 21). Kuidas lahendate, kui ei kaardista raudteeliikluse müra levimist?

  • Tuleb lahendada liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine (PlanS § 75 lg 1 p 23). Kuidas määrate liikluskorralduse üldisi põhimõtteid, sealhulgas kaubarongidele kiiruspiiranguid, kui müra mõju hindamisel pole teil aluseks võtta müra nõuetekohast kaardistamist?

Meie hinnangul üldplaneeringu koostamine ja sellele eelnev keskkonnamõju strateegiline hindamine on läbiviidud osalises mahus ja eesmärke mittetäites, kui nende käigus jäetakse müra nõuetekohaselt kaardistamata.

Müra kaardistamiseta on üldplaneeringu ülesandeid kergem kahtluse alla seada ja vaidlustada. Raudteeliikluse müra kaardistamata jätmine loob eeldused ülesannete mittetäitmisele või osalisele täitmisele ning sellega jäävad täitmata Elva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuses (v 18.06.2020) püstitatud kaks strateegilist eesmärki – Elva vallas on parim elu- ja ettevõtluskeskkond; Elva vald toetab elanike heaolu, tervist ja iseseisvat toimetulekut.

Seepärast teeme uuesti ettepaneku Elva Vallavalitsusele korraldada üldplaneeringu koostamise raames või sellest eraldi välisõhu mürakaardi koostamine ning võtta normtasemete tagamiseks planeeringute koostamisel aluseks mürakaardi andmed, mida kohustab atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lg 4, 5 ja 9. Meie hinnangul saab neid koostamisi hõlmata käimasolev keskkonnamõju strateegiline hindamine, kui selle käigus järgitakse vähemalt nõudeid, mis on sätestatud Keskkonnaministri 20.10.2016 määrusega nr 39 ”Välisõhumürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord”. Endiselt ei ole saanud Teilt teavet, kuidas KSH käigus raudteeliikluse müra hinnatakse, milliseid meetodeid kasutatakse või vajalikke uuringuid tehakse. Terviseametilt tellitavad müra mõõtmised ei saa olla keskkonnamõju hindamisel kasutatav hindamismetoodika kirjeldus. Palun vastake käesoleva kirjas toodud küsimustele.

Veebilehel https://www.rongimüraelvas.ee/ on võimalik tutvuda Elva linnas raudteeliikluse müra vähendamiseks astutud sammudega ja asjakohase teabega, mida aja jooksul täiendame ja sotsiaalmeedias jagame.

Soovime müra normtasemete tagamiseks Elva Vallavalitsusega igakülgset koostööd teha ja oleme valmis vajadusel kohtuma ja olukorda arutama.

Lugupidamisega

Elva linnaelanik

Saadetud teadmiseks Elva vallavolikogu esimehele ja üldplaneeringu koostamise juhtgrupi liikmele Maano Koemetsale ning abivallavanematele Kertu Vuksile ja Mikk Järvele.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/jareleparimine-elva-vallavalitsusele-2/