Järelepärimine Elva Vallavalitsusele

Soovime teada millal Elva Vallavalitsus pöördub Terviseameti poole mürakaebuse alusel kohapealse olukorra kontrollimiseks ja müra mõõtmiseks ning Eesti Raudtee AS poole kiirusepiirangu kehtestamise osas ja müratõkkeseinte ehitamise arutamiseks.


Järelepärimine raudteeliiklusest põhjustatud mürakaebuse vastuskirjale

Lugupeetud Elva vallavanem Heiki Hansen

Täname vastuste eest.

Oleme tänulikud, et kavatsete astuda samme müra normtasemete tagamiseks elamu maa-aladel, millega säästate elu- ja looduskeskkonda ja kaitsete inimeste tervist.

Kuigi eelmises kirjas põhjendasime välisõhu mürakaardi koostamise vajadust Elva Vallavalitsuse poolt, peate õigemaks pöörduda Terviseameti poole mürakaebuse olukorra kontrollimiseks ja raudteeliiklusest põhjustatud müra mõõtmiseks. Palun põhjendage uute mõõtmiste korraldamise vajadust ja millistel maa-aladel mõõtmisi vajalikuks peate? Müra normtaseme ületamine on tõendatud eelmiste mõõtmistega, mis on välisõhu mürakaardi koostamise seaduslik alus (atmosfääriõhu kaitse seadus § 63 lõige 2). Kui jääte oma otsuse juurde, palun korraldage mõõtmine muuhulgas maa-alal katastriüksusega…

Soovime igati kaasa aidata sellele, et kaubarongide põhjustatud müra vastab kõigil Elva linna elamu maa-aladel õigusaktis sätestatud normtasemetele ning 2011. aastal alguse saanud linnaelanike mürakaebus jõuab mõistliku aja jooksul lahendini. Oleme veendunud, et avatud menetlus aitab linnaelanikel saada teadlikumaks menetlusest, osapoolte rollidest, kaitsta isikute ja avalikke huve. Seepärast loome kaubarongide mürahäiringu teemalise veebilehe, mis koondab kokku senise menetluse aastast 2011 ja teabe kavandatavatest tegevustest. Seda lugedes võivad siiani mürahäiringuga leppinud linnaelanikud saada innustust Elva Vallavalitsuse poole pöörduda, et koostöös lahendusteni jõuda.

Oleme seni kannatlikult mürasaastet talunud ja mõistame, et meie eelmises kirjas tehtud ettepanekute elluviimine võtab aega ka siis, kui õigusaktid olukorda reguleerivad. Seepärast palume kaasata mind kaebuse menetlusse ja käimasolevasse üldplaneeringu koostamisse huvitatud isikuna. Seni ei ole planeeringuspetsialist Maarika Uprus edastanud mulle üldplaneeringusse kaasamiseks kirja, millele vastuses viitate. Millest tuleneb minu üldplaneeringu koostamisse kaasamise viivitus?

Teie vastuskirja (02.03.2021 nr 13-3/44-1) lugedes tekkisid allolevad küsimused, millele palume samuti vastuseid.

  1. Millal Elva Vallavalitsus pöördub Terviseameti poole mürakaebuse alusel kohapealse olukorra kontrollimiseks ja müra mõõtmiseks? Millistele aadressidele kavatsete müra mõõtmisi tellida?

  2. Lubate pöörduda Eesti Raudtee AS poole kiirusepiirangu kehtestamise osas ja müratõkkeseinte ehitamise arutamiseks. Millal Te sellekohase pöördumise teete?

  3. Selgitate, et tellitavate mõõtmiste tulemusi käsitletakse üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilises hindamises ning seatakse vajalikud meetmed üldplaneeringusse. Palun selgitage, millises ulatuses ja milliste meetoditega müra hinnatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus? Kas tuginetakse ainult kaebusega seotud Terviseameti mõõtmistele? Kuidas üldplaneeringu koostamisel tagatakse, et planeeringu elluviimisel ei ületataks müra normtaset raudtee lähedastes piirkondades, kus mõõtmisi ei korraldata? Meie hinnangul saab seda tagada atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud müra kaardistamise ja tegevuskava koostamisega või samaväärsete tegevustega keskkonnamõju strateegilise hindamise ja üldplaneeringu koostamise käigus, mitte üksikute mõõtmistega. Dokument ”Elva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus” (lõplik versioon 18.06.2020) ei anna nendele küsimustele vastuseid.

  4. Planeerimisseaduse § 2 lõige 3 kohaselt tulenevad nõuded keskkonnamõju hindamise aruande sisule ja muudele tingimustele keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (edaspidi KeHJS), millele viitasime eelmises kirjas. Kas KeHJS § 36 kirjeldatud keskkonnamõju strateegilise hindamise programm on koostatud? Kui jah, siis kuidas sellega avalikkus tutvuda saab (KeHJS § 37 lõige 1)? Kui ei, millal on kavas seadusega ettenähtud keskkonnamõju strateegilise hindamise programm koostada ja avalikustada? Vastavalt KeHJS § 34 lg 8-le koostab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande juhtekspert koostöös strateegilise planeerimisdokumendi (ehk üldplaneeringu) koostajaga. Programmi kohta tuleb seisukohad küsida (KeHJS § 361), programm avalikustada (KeHJS § 37) ja kontrollida selle nõuetele vastavust (KeHJS § 39). Kui seda tehtud ei ole, palun selgitage tegematajätmise põhjuseid.

Soovime müra normtasemete tagamiseks Elva Vallavalitsusega igakülgset koostööd teha ja oleme valmis vajadusel kohtuma ja olukorda arutama.

Lugupidamisega

Elva linnaelanik

Saadetud teadmiseks Elva vallavolikogu esimehele ja üldplaneeringu koostamise juhtgrupi liikmele Maano Koemetsale ning abivallavanem Kertu Vuksile.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/cool_timeline/jareleparimine-elva-vallavalitsusele/