Kuidas on lahendatud Elva raudteeliikluse mürakaebust?

Aastal 2011 tegid Elva linnaelanikud ühispöördumise Terviseametile ja linnavalitsusele kaubarongide tekitatud müra ja vibratsiooni häirivuse kohta. Elanikud taotlesid müra- ja vibratsioonitaseme mõõtmisi ning normtasemete tagamist nende maa-aladel. Samal aastal ja aasta hiljem tehtud mõõtmised kinnitasid müra normtasemete ületamist, kuid kaubarongide piirkiirusi ei vähendatud ja mürahäiring jätkub siiani.

2021 aasta jaanuaris tegime pöördumise Elva Vallavalitsusele, kuid mürahäiring jätkub. Allolev ajavoog annab ülevaate kümne aasta jooksul toimunud kirjavahetusest ja sündmustest.

Ajavoog

2011
mai 2

Esitame Terviseametile ja Elva Linnavalitsusele kaebuse

Esitame Terviseametile ja Elva Linnavalitsusele kaebuse
Elva linnaelanikud esitavad Terviseametile ühiskaebuse kaubarongide tekitatud müra ja vibratsiooni häirivuse kohta. Kaebusele on andnud nime, allkirja ja kontaktandmed 108 inimest, kes taotlevad müra- ja vibratsioonitaseme mõõtmisi ning normtasemete tagamist nende maa-aladel. Kaebuse originaaldokumendid antakse üle Elva Linnavalitsusele. (veel …)
juuni 2

Müra ja vibratsiooni mõõdistused 2011

Müra ja vibratsiooni mõõdistused 2011

Terviseameti Tartu labori vanemspetsialistid teostavad rongiliiklusest tingitud müra ja vibratsiooni mõõdistused Elva linnas erinevates kohtades.

september 13

Terviseameti esitab mõõdistustulemused raudtee-ettevõtjale

Terviseameti esitab mõõdistustulemused raudtee-ettevõtjale

Terviseamet esitab mürataseme mõõdistuste ja vibratsiooni mõõtmise tulemused ettevõttele AS EVR Infra. Ühtlasi antakse korraldus esitada 1. oktoobriks 2011. a tähtaegadega abinõude plaan, mis hõlmab teavet mida on kavas tarvitusele võtta raudteetranspordist põhjustatud ülemäärase müra- ja vibratsioonitaseme vähendamiseks Elvas.

oktoober 4

Raudtee-ettevõtja ei esita Terviseametile abinõude plaani

AS EVR Infra ei esita Terviseametile abinõude plaani, vaid soovib vastuseid kirjas toodud küsimustele mõõdistuste, mõõtetulemuste ja muus osas. Juhitakse tähelepanu asjaolule, et AS EVR Infra on tegev üksnes raudteeinfrastruktuuri majandamise ja liikluskorralduse alal ning kaubaveoga tegelevad AS EVR Cargo ja AS E.R.S., mistõttu teatatakse, et AS EVR Infra ei ole välisõhus leviva müra põhjustajaks.

oktoober 11

Terviseameti kiri mõõtmistulemustest Elva Linnavalitsusele

Terviseamet teatab Elva Linnavalitsusele 2. juunil 2011. aastal mõõdetud mürataseme ja maksimaalse päevase helirõhutaseme piirnormide ületamisest ühel maa-alal. Tuuakse välja, et ühes elamus mõõdetud vibratsioon ületab lubatud normi. Mürataseme mõõteprotokollis nr. TL2011/M108-TL2011/M113 on piirnormid ületatud ka teistel maa-aladel.  Tulenevalt mõõtmistulemustest juhib Terviseamet Elva Linnavalitsuse tähelepanu rahvatervise seaduse § 10 punkti 1 täitmisele – kohaliku omavalitsuse ülesandeks on korraldada tervisekaitsealaste õigusaktide (sh müra normtasemete) täitmist oma haldusterritooriumil ning õigus ja kohustus tagada erineva ettevõtluse (raudteetransport) vastavus seadusele.

oktoober 31

Terviseameti vastus raudtee-ettevõtjale

Terviseamet selgitab AS EVR Infrale müramõõdistuste teostamisel, mõõtmisprotokollide vormistamisel ja mõõdistustulemuste hindamisel tekkinud küsimusi ning loodab siiski AS EVR Infra abile rongiliiklusest põhjustatud müra ja vibratsiooni vähendamise abinõude rakendamisel.

2012
jaanuar 12

Kiri Terviseametile menetluse jätkamiseks

Motiveerime Terviseametit jätkama menetlust. Elva linna elanikud ootavad Terviseametilt otsustavat tegutsemist, et vähendada müra normtasemeni, tagada tervisele ohutu elukeskkond ja õigusaktide nõuete täitmine.

veebruar 10

Terviseameti vastus

Terviseamet teatab oma kirjas, et otsustab lisaks 2. juunil 2011. aastal teostatud mürataseme mõõdistustele  läbi viia korduvad mürataseme mõõdistused.

veebruar 17

Terviseameti päring Elva Linnavalitsusele

Terviseamet ootab Elva Linnavalitsuse seisukohta raudteemürast põhjustatud probleemide lahendamisel.

veebruar 23

Elva Linnavalitsuse vastus Terviseametile

Elva Linnavalitsus teatab temale pandud rahvatervise seaduse § 10 ülesannate täitmisest. Palutakse veelkord teavet menetlusest ja kas Eesti Raudtee kavatseb müra ja vibratsiooni vähendamiseks Elva linnas midagi ette võtta. Inimesed kurdavad jätkuvalt liigse müra ja vibratsiooni üle ning olukorra paranemist pole märgata olnud.

mai 17

Terviseameti Tartu labor teostab Elvas raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõdistused

Terviseameti Lõuna talituse tellimusel oli Terviseameti Tartu laboril raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõdistused planeeritud ajavahemikule 23.-27. aprill 2012. a. Tulenevalt erinevatest asjaoludest teostati nimetatud mõõdistused Elvas 17. mail 2012. a.

juuni 14

Terviseameti kiri mõõtmistulemustest raudtee-ettevõtjale

Kirjas on üheselt välja toodud, et mõõdetud müra tasemed ületavad piirnorme.
Tuginedes välisõhu kaitse seaduse § 136 lõike 1 punktidele 1 ja 2 ootame AS EVR Cargo seisukohta ning abinõude plaani tekkinud olukorra parandamiseks. Kavandatavate meetmete plaani ootame 7. juuliks 2012.

juuni 18

Terviseameti kiri mõõdistustulemustest, mille edastame Elva Linnavalitsusele

Mõõdistuste tulemustest lähtudes ületasid mõlemas mõõtepunktis, nii Elvas kui Peedul, mõõdetud müratasemed piirnorme.

(veel …)

juuli 6

Raudtee-ettevõtja ei esita Terviseametile müra vähendamise plaani

AS EVR-Cargo ei esita Terviseametile soovitud abinõude plaani müra vähendamiseks, vaid kirjeldab raskete naftarongide liikumise katkemist Valga-Tartu piirkonnas alates juuni kuust ning sellega peaks langema ka rongidest põhjustatud müra.

2014
jaanuar 17

Elva Linnavalitsus palub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sekkumist

Palume teiepoolset sekkumist, et Eesti Raudtee korrigeeriks rongide piirkiirusi linnas või võtaks ette muud vajalikud meetmed, et raudteetranspordiga kaasnevad müra ja vibratsiooninäitajad oleksid viidud vastavusse õigusaktides kehtestatud normidega.

(veel …)

2016
september 15

Elva linna üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu esitamine Terviseametile

Elva Linnavalitsus esitab Elva linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu Terviseametile kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

september 28

Terviseamet leiab, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju

Terviseameti Lõuna talitus on seisukohal, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt otseselt olulist negatiivset keskkonnamõju, mistõttu ei esita Terviseamet üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu osas täiendavaid märkusi, vastuväiteid ega ettepanekuid.

(veel …)

2017
jaanuar 1

Jõustub seadus, mille kohaselt peab koostama välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 250 tulenevalt koostavad kohaliku omavalitsuse üksused seaduse § 63 lõikes 1 nimetatud välisõhu mürakaardi hiljemalt 2019. aasta 30. juuniks ja § 63 lõikes 5 nimetatud müra vähendamise tegevuskava 2020. aasta 30. juuniks.

aprill 24

Elva linnavolikogu kehtestab üldplaneeringu

Üldplaneeringus ei ole lahendatud müra normtasemete kategooriate määramine maa-aladele ega kaubarongide liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine, mis vähendaks keskkonnamõju strateegilises hindamises (KSH) väljatoodud kaubarongide müra normtasemete ületamist.

Väljavõte KSHst “… tulevikus on vaja läbi viia raudtee müra mõõtmised ja/või müra modelleerimine, et välja selgitada ülenormatiivse müra esinemine ning tulemustest lähtuvalt võtta vajadusel kasutusele müra leevendavad meetmed”.

2021
jaanuar 19

Palume Elva Vallavalitsusel teha kättesaadavaks välisõhu mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava

Palun tehke valla veebilehel kättesaadavaks või juhendage leidma välisõhu mürakaardid ja müra vähendamise tegevuskava, mida praeguseks hetkeks näeb ette atmosfääriõhu kaitse seaduse § 250 lõige 1. Meid huvitab Elva linna läbivate raudteeveeremite tekitatud müra kaardistamine ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava.

jaanuar 26

Elva Vallavalitus ei näe hetkel vajadust mürakaardi koostamiseks

Täname teid pöördumast!

Elva Vallavalitsus ei ole koostanud mürakaarti.

(veel …)

veebruar 12

Esitame kaebuse raudteeliiklusest põhjustatud mürast Elva Vallavalitsusele

Kaebuses põhjendame vajadusi kaubarongide liiklusmüra kaardistamiseks ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamiseks eesmärgiga tagada müra normtasemed Elva valla elamute ja teistel maa-aladel.

 

Ootame Elva Vallavalitsuselt senisest tulemuslikumat ülesannete täitmist, lähtudes valla elanike õigustatud huvist säästa elu- ja looduskeskkonda ning kaitsta inimeste tervist.
Loe pöördumiste täisteksti.

(veel …)

märts 2

Elva Vallavalitsuse vastuskiri

Elva Vallavalitsus lubab oodata ära Terviseameti poolt tellitavad raudteest põhjustatud müra mõõdistused ning seejärel teha otsus müra kaardistamise osas.

Ühtlasi lubatakse pöörduda Eesti Raudtee AS poole kiirusepiirangu kehtestamise osas ja arutada müratõkkeseinte ehitamise teemat ning katsutakse leida lahendusi.

(veel …)

märts 12

Järelepärimine Elva Vallavalitsusele

Soovime teada millal Elva Vallavalitsus pöördub Terviseameti poole mürakaebuse alusel kohapealse olukorra kontrollimiseks ja müra mõõtmiseks ning Eesti Raudtee AS poole kiirusepiirangu kehtestamise osas ja müratõkkeseinte ehitamise arutamiseks.

(veel …)

märts 26

Elva Vallavalitsus pöördub Terviseametisse müra mõõdistuste tellimiseks

Eelmistest mõõtmistest on möödas u 10 aastat ja raudteetranspordist põhjustatud müra on meie hinnangul säilinud, soovime Terviseametilt tellida uued mõõtmised.

26.03.2021 nr 55/82

märts 29

Elva Vallavalitsuse vastuskiri järelepärimisele

Vallavalitsus teatab, et Terviseametile saadetud kirjas palusime teostada mõõtmised samades kohtades nagu 2012 aastal teostatud mõõtmised tehti. Juhul, kui müratase ületab endiselt kehtivaid piirnorme, edastame info Eesti Raudtee ASle selgituste andmiseks.

 

Vastuskirjas kirjeldatakse üldplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ning tuuakse välja, et KSHs ei koostata välisõhu mürakaarti ega müra vähendamise tegevuskava.

(veel …)

mai 2

Järelepärimine Elva Vallavalitsusele

Soovime teada, millal Terviseamet müra mõõdistusi läbi viib. Teeme uuesti ettepaneku korraldada üldplaneeringu koostamise raames või sellest eraldi välisõhu mürakaardi koostamine ning võtta normtasemete tagamiseks planeeringu koostamisel aluseks mürakaardi andmed.

(veel …)

juuni 2

Elva Vallavalitsuse vastus – Raudteeliiklusest põhjustatud müra hindamine

Elva Vallavalitus teatab, et Terviseamet ei ole mõõdistuse tulemusi esitanud ning tuginedes mõõdistuse tulemustele ja andmetele otsustatakse Elva linna kohta välisõhu mürakaardi koostamine.

(veel …)

juuli 30

Raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõtmised

Terviseameti Terviseohutuslabor esitab Elva Vallavalitsusele raudteeliiklusest tingitud mürataseme mõõtmiste mõõteprotokolli Elvas Pargi ning Vaikse tänava raudteepoolses osas ning Peedul Raudtee tänaval ja Lokuta teel.

Elva Peedu raudteemüra 2021 mõõteprotokoll nr TL2021/M132-M139

september 7

Elva Vallavalitsuse pöördumine AS Eesti Raudteele

Elva vallavalitsus soovib teada, kas AS Eesti Raudtee kasutab mingisuguseid meetmeid, mille tulemusel
ei ületa müratase päevasel ajal kehtestatud piirnorme? Samuti soovitakse teada, kas AS Eesti Raudteel
on koostatud välisõhu mürakaart oma müraallika kohta ning on välja töötatud müra vähendamise
abinõud ja nende rakendamise tähtajad.

(veel …)

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-raudteeliikluse-mura-lahendamine/