Elva Vallavalitsuse kiri Eesti Raudtee AS-ile seoses tegevuskava koostamise kavandamisega

Raudteeveeremist põhjustatud mürahäiringud Elva linnas

Elva Vallavalitsus pöördus 07.09.2021 kirjaga nr 5-5/20 AS Eesti Raudtee poole, milles andis teada raudteeveeremist põhjustatud ülenormatiivse müra ja vibratsioonihäiringute kohta Elva linnas. Kirja lisas olid andmed Terviseameti müramõõtmise tulemuste kohta. Vallavalitsus soovis teada, kas AS Eesti Raudtee on koostanud müraallika valdajana mürakaardi ning selle alusel välja töötanud müra vähendamise abinõud ja nende rakendamise tähtajad.

15. oktoobril 2021 toimus Elva Vallavalitsuse ja AS Eesti Raudtee esindajate osalusel veebikoosolek. AS Eesti Raudtee poolt osalesid kohtumisel ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin, keskkonnakaitse peaspetsialist Kai Peet ja maakorraldaja Argo Kangur. Kohtumine protokolliti ning protokoll on edastatud AS-le Eesti Raudtee 21. oktoobril. Koosolekul arutati Elva valla koostatava üldplaneeringuga seotud teemasid ning raudteeveeremist põhjustatud müra ja vibratsiooni küsimusi. Eesti Raudtee esindajad tunnistasid, et Elva   linna läbivas lõigus esineb müra- ja vibratsiooni häiringuid. Vallavalitsus ja Eesti Raudtee leppisid kokku, et vallavalitsus selgitab koostöös elanikega välja ka vibratsioonist enim mõjutatud piirkonnad (kinnistud) ning edastab andmed Eesti Raudteele.

Avalik arutelu toimus 15. novembril 2021 veebikeskkonnas, arutelu protokolliti (vt kirja lisa). Arutelu tulemusena lepiti kokku, et müra- ja vibratsioonihäiringute vähendamiseks vajalike meetmete rakendamiseks jätkatakse koostööd Eesti Raudteega ning koostöös alustatakse müra vähendamise tegevuskava koostamist.

Seoses tegevuskava koostamise kavandamisega soovib Elva Vallavalitsus teada järgmist:

  • Milliseid konkreetseid meetmeid on müraallika valdaja AS Eesti Raudtee seni rakendanud Elva linna läbivast raudteeveeremist põhjustatud müra leevendamiseks?
  • Milliseid meetmeid ja mis tähtaegadel on müraallika valdajal plaanis rakendada raudteeveeremist põhjustatud müra leevendamiseks (nt linnasisese kaubarongide kiiruse vähendamine, kaubarongide graafiku ülevaatamine ja öiste vedude võimalik nihutamine päevasele ajale, müratõkkeseina rajamine vms asjakohased meetmed)?
  • Milliseid meetmeid on Eesti Raudteel plaanis lähiajal rakendada raudteeveeremist põhjustatud vibratsiooni häiringute leevendamiseks?
  • Milline on ööpäevas Elva linna läbivate rongide keskmine arv. Palume eraldi välja tuua reisi- ja kaubarongide arv? Võimalusel palume eraldi välja tuua ka öisel ajal linna läbivate kaubarongide arv. Samuti palume andmeid, kuidas kontrollitakse rongidele kehtestatud piirkiiruse nõuetest kinnipidamist ning infot kas on Elva linna osas esinenud kaubarongide piirkiiruse ületamist.

Lugupidamisega

Kertu Vuks
abivallavanem

Lisa: Raudteeliiklusest põhjustatud häiringud Elva linnas, avaliku arutelu protokoll

Maarika Uprus
maarika.uprus@elva.ee
527 1860

Viide kirjale valla dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=557550

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/elva-vallavalitsuse-kiri-eesti-raudtee-as-ile-seoses-tegevuskava-koostamise-kavandamisega/