Terviseameti kiri mõõtmistulemustest Elva Linnavalitsusele

Terviseamet teatab Elva Linnavalitsusele 2. juunil 2011. aastal mõõdetud mürataseme ja maksimaalse päevase helirõhutaseme piirnormide ületamisest ühel maa-alal. Tuuakse välja, et ühes elamus mõõdetud vibratsioon ületab lubatud normi. Mürataseme mõõteprotokollis nr. TL2011/M108-TL2011/M113 on piirnormid ületatud ka teistel maa-aladel.  Tulenevalt mõõtmistulemustest juhib Terviseamet Elva Linnavalitsuse tähelepanu rahvatervise seaduse § 10 punkti 1 täitmisele – kohaliku omavalitsuse ülesandeks on korraldada tervisekaitsealaste õigusaktide (sh müra normtasemete) täitmist oma haldusterritooriumil ning õigus ja kohustus tagada erineva ettevõtluse (raudteetransport) vastavus seadusele.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-kiri-mootmistulemustest-elva-linnavalitsusele/

Raudtee-ettevõtja ei esita Terviseametile abinõude plaani

AS EVR Infra ei esita Terviseametile abinõude plaani, vaid soovib vastuseid kirjas toodud küsimustele mõõdistuste, mõõtetulemuste ja muus osas. Juhitakse tähelepanu asjaolule, et AS EVR Infra on tegev üksnes raudteeinfrastruktuuri majandamise ja liikluskorralduse alal ning kaubaveoga tegelevad AS EVR Cargo ja AS E.R.S., mistõttu teatatakse, et AS EVR Infra ei ole välisõhus leviva müra põhjustajaks.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/raudtee-ettevotja-ei-esita-terviseametile-abinoude-plaani/

Terviseameti esitab mõõdistustulemused raudtee-ettevõtjale

Terviseamet esitab mürataseme mõõdistuste ja vibratsiooni mõõtmise tulemused ettevõttele AS EVR Infra. Ühtlasi antakse korraldus esitada 1. oktoobriks 2011. a tähtaegadega abinõude plaan, mis hõlmab teavet mida on kavas tarvitusele võtta raudteetranspordist põhjustatud ülemäärase müra- ja vibratsioonitaseme vähendamiseks Elvas.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/terviseameti-esitab-moodistustulemused-raudtee-ettevotjale/

Müra ja vibratsiooni mõõdistused aastal 2011

Terviseameti Tartu labori vanemspetsialistid teostavad rongiliiklusest tingitud müra ja vibratsiooni mõõdistused Elva linnas erinevates kohtades.

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/mura-ja-vibratsiooni-moodistused-aastal-2011/

Esitame Terviseametile ja Elva Linnavalitsusele kaebuse

Elva linnaelanikud esitavad Terviseametile ühiskaebuse kaubarongide tekitatud müra ja vibratsiooni häirivuse kohta.

Kaebusele on andnud nime, allkirja ja kontaktandmed 108 inimest, kes taotlevad müra- ja vibratsioonitaseme mõõtmisi ning normtasemete tagamist nende maa-aladel.

Kaebuse originaaldokumendid antakse üle Elva Linnavalitsusele.

Jätka lugemist

Igavene link sellele artiklile: https://www.xn--rongimraelvas-1ob.ee/esitame-terviseametile-ja-elva-linnavalitsusele-kaebuse/

Lae veel